Giới thiệu

[Đăng ngày: 08/03/2013]

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Ths. Phạm Văn Rạng



Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Tài chính
CN. Trần Thị Thúy An



Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tài chính
CN. Phạm Thị Ánh



Chức vụ: Giáo vụ
Ths. Đậu Thị Thu Hằng



Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kế toán
CN. Nguyễn Thanh Hòa



Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kế toán
CN. Lê Thị Hồng Lam



Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kế toán
Ths. Trương Thị Mỹ Linh



Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kế toán
Ths. Đoàn Thị Minh Nhã



Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Kế toán
CN. Nguyễn Thị Phương Thảo



Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tài chính

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG



Ths. Bùi Văn Mi

Sinh năm: 1982



Ths. Bùi Đức Nhã

Sinh năm: 1981


Ths. Trần Huy Đăng

Sinh năm: 1975


TS. Mai Văn Tân

Sinh năm: 1978


Ths. Tạ Văn Trọng

Sinh năm: 1972


CN. Võ Tấn Hà

Sinh năm: 1964


CN. Nguyễn Cơ Thạch

Sinh năm: 1983

CÁC TIN KHÁC









Doanh nghiệp đối tác