Thông báo

[Đăng ngày: 13/11/2013]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III

BỘ MÔN NGỌAI NGỮ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo với các đơn vị về kế họach Câu Lạc Bộ Tiếng Anh như sau:
1. Thời gian: 
Vào lúc 8h- 10h30 sáng Chủ nhật ngày 17/11/2013

2.
Địa điểm: 
Hội trường B- Trường Cao Đẳng GTVT III

3.
Thành phần tham gia:
Toàn thể CB-CNV, giảng viên, sinh viên quan tâm đến việc trao dồi ngoại ngữ.

4. Nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ:
- Từ 7h45’ – 8h00: Đón tiếp khách mời, các giáo viên, và sinh viên tham dự.
- 8h00: Khai mạc câu lạc bộ, hoạt động khởi động.
- Từ 8h15’- 10h: Các họat động thảo luận, các trò chơi tập thể, giao lưu với giáo viên người bản xứ, hát những ca khúc nổi tiếng nước ngoài,v.v...
- 10h30: Kết thúc

Bộ môn Ngoại ngữ trân trọng đón tiếp toàn thể CBCNV, Giảng viên, Học sinh - Sinh viên đến tham dự Câu lạc bộ.


TM. BỘ MÔN NGỌAI NGỮ
Trưởng Bộ môn
(đã ký)


                                                                                                      ThS.Phạm Kiều Mai
CÁC TIN KHÁC

Doanh nghiệp đối tác