[Đăng ngày: 12/09/2017]


Ngày 07/9/2017, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải III ra Quyết định số 491/QĐ-CĐGTVTIII đổi tên Khoa Cơ bản cơ sở thành Khoa Cơ - Điện. Theo đó, Khoa Cơ - Điện có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn về Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật. 

CÁC TIN KHÁCDoanh nghiệp đối tác