Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 28/01/2015]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III --------
Số: 197/QĐ-CĐGTVTIII 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo trình độ TCCN
của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng GTVT III;
Căn cứ Quyết định số 2185/2002/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT qui định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III;
Căn cứ công văn số 5543/BGDĐT-GDCN, ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp;  
Căn cứ kết luận phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Cao đẳng GTVT III ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc thẩm định, đánh giá chuẩn đầu ra đối với các ngành và chuyên ngành đào tạo Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chuẩn đầu ra đối với 5 ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: Xây dựng cầu đường; Kế toán doanh nghiệp; Công nghệ kỹ thuật ô tô – máy kéo; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III (có chuẩn đầu ra của các ngành kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ khóa 38 trở về sau. Căn cứ chuẩn đầu ra đã được ban hành tại Quyết định này, các khoa và Bộ môn có liên quan tiến hành cải tiến và điều chỉnh: Chương trình đào tạo; Đề cương chi tiết; Phương pháp giảng dạy; Phương pháp kiểm tra đánh giá trong quá trình đào tạo.
Điều 3. Các Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   Nơi nhận:
-  Ban giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Mạng nội bộ; Website;                                                     - Lưu VT, HĐTS.
HIỆU TRƯỞNG

        
(Đã ký)


NGƯT. TS. Chu Xuân Nam

Đang online: 169


Số lượt truy cập: 2480294

Doanh nghiệp đối tác