Giới thiệu

[Đăng ngày: 23/10/2017]


ThS. Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

Email: toanus129@yahoo.com

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

             
Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách

Chuyên môn giảng dạy: Hóa đại cương, Thí nghiệm Hóa đại cương

ThS. Đinh Văn Tuấn


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:

Doanh nghiệp đối tác