Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo

[Đăng ngày: 19/03/2014]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III --------
Số:  21/TM-CĐGTVTIII
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2014

THƯ MỜI

Kính gửi: Cán bộ - viên chức Khoa Kinh tế 
   
Hiệu trưởng kính mời toàn thể cán bộ - viên chức Khoa Kinh tế tham dự cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú  Trường Cao đẳng GTVT III lần thứ 13 năm 2014.
- Thời gian họp: 09h15’ ngày 21/3/2014 (thứ sáu)
- Địa điểm:  Phòng họp 1 (khu nhà văn phòng)
- Thành phần dự họp: toàn thể cán bộ - viên chức và đại diện sinh viên Khoa Kinh tế.
- Nội dung: giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Vì tính chất quan trọng của buổi họp, đề nghị toàn thể cán bộ - viên chức Khoa Kinh tế tham dự đầy đủ và đúng giờ. (bố trí dạy bù, làm bù sau)


   Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.HIỆU TRƯỞNG

        
(Đã ký)


  TS. Đinh Công Tâm
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 437


Số lượt truy cập: 4449663

Doanh nghiệp đối tác