Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo mới

[Đăng ngày: 15/12/2018]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT
TRUNG ƯƠNG VI 
Số: 167 /TB-CĐGTVTVI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2018


THÔNG BÁO
V/v Đăng ký học phần, nộp học phí và xem thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019

Kính gửi:   -  Các đơn vị thuộc trường;
                                          -  Học sinh – sinh viên các khóa.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI thông báo việc đăng ký học phần, nộp học phí và xem thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian đăng ký học phần và nộp học phí: 
- Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 17/12/2018: Nhằm tạo điều kiện cho SV-HS đăng ký đủ số tín chỉ và môn học theo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2018-2019, Nhà trường đã đăng ký giúp SV-HS vào các lớp học phần theo kế hoạch dự kiến. SV-HS vào trang cá nhân cổng thông tin  http://daotao.hcmct3.edu.vn  để xem thời khóa biểu cá nhân chi tiết.
- Từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 28/12/2018: SV –HS nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019. Sau ngày 28/12/2018 tất cả những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách học phần.

2. Thời gian xem các học phần được tổ chức học tập : 29/12/2018.

3. Thời gian bắt đầu học kỳ II năm học 2018-2019: Ngày 31/12/2018.
 (HS-SV theo dõi lịch học chi tiết trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn)
Chú ý: 
- Sinh viên – Học sinh nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: 
+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI
+ Số tài khoản: 6421211100011                        
+ Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chí nhánh Hùng Vương – TP. Hồ Chí Minh
+ Nội dung nộp tiền:  Nộp học phí học kỳ 2.... năm học.2018-2019..cho sinh viên (ghi rõ họ tên)....................................mã sinh viên.............................
- Ngoài việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019, sinh viên phải nộp BHYT (bắt buộc) năm 2019 là 525.500 đồng/năm/SV. (Đối với các sinh viên tốt nghiệp trong năm 2019 thì chỉ nộp: 394.500 đồng/SV/9 tháng đầu 2019). Nhà trường không giải quyết các trường hợp nợ tiền BHYT khi nộp học phí.
 Nơi nhận:
  -  Ban giám hiệu (để b/c)    
  -  Lưu VT.           
  -  Website;
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG               

(đã ký)
         
ThS. Tạ Văn Trọng   
Đang online: 239


Số lượt truy cập: 5450373

Doanh nghiệp đối tác