Giới thiệu

[Đăng ngày: 19/12/2017]ThS. Võ Thị Minh

             
Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế đường, Địa chất, cơ học đất, Nền móng.
    ThS. Lưu Văn Thân


             
Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Trắc địa, Địa chất – Cơ học đất, Nền móng, Thi công đường

KS. Hoàng Quốc Công


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Vật liệu xây dựng, Thiết kế xây dựng cống, Tổ chức quản lý thi công cầu đường.

ThS. Lê Phượng Giang


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: An toàn lao động và Môi trường, Môi trường trong xây dựng
   ThS. Nguyễn Thị Trà Giang

             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế cầu, Dự toán công trình


ThS. Võ Xuân Hùng


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Trắc địa, Thi công cầu, Địa chất – Cơ học đất.
   KS. Hồ Thị Phươ.ng Lan


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Vật liệu xây dựng, Thiết kế đường, Dự toán công trình
   ThS. Vũ Diệu Linh


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Thủy lực  - Thủy văn, Quản lý khai thác đường, Dự toán công trình.
   KS. Nguyễn Việt Long


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Trắc địa, Thực hành Trắc địa, Thực tập khảo sát thiết kế cầu đường
   ThS. Phan Văn Ngọc


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Địa chất – Cơ học đất, Nền móng, Thiết kế đường đô thị, Thi công đường
   ThS. Đào Ngọc Quyền


             
Chức vụ: Giảng viên – Tổ trưởng Tổ môn Cầu

Chuyên môn giảng dạy: Địa chất – Cơ học đất, Nền móng, Thi công đường
    KS. Tôn Thiện Sự


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Trắc địa, Quản lý khai thác đường, Thực tập khảo sát thiết kế cầu đường
   KS. Nguyễn Thị Nguyên Thảo


             
Chức vụ: Giáo vụ


  KS. Trần Hoàng Thành


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Cơ học kết cấu, Kết cấu công trình, Thiết kế cầu.
   KS. Hà Thị Hồng Thắm


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế đường, Thi công đường, Quản lý khai thác đường, Vật liệu xây dựng.
   KTV. Bùi Ngọc Tú


             
Chức vụ: Giáo viên thực hành

Chuyên môn giảng dạy: Thực hành trắc địa, Thực tập khảo sát thiết kế cầu đường
   ThS. Vũ Minh Tuấn


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Địa chất – Cơ học đất, Nền móng, Thi công đường, Quản lý khai thác đường
   ThS. Vũ Thị Tuyết


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Vật liệu xây dựng, Thủy lực – Thủy văn
    ThS. Trần Thanh Tưởng


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế đường, Thi công đường, Quản lý khai thác đường
  KS. Nguyễn Thị Vân


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Thi công cầu, Kết cấu công trình, Cơ học kết cấu

ThS. Đinh Xuân Cảnh


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Thi công cầu, Khai thác kiểm định cầu, Xử lý tình huống trong xây dựng.

CN. Trần Trọng Tiến


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: