Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 30/11/2018]

1. Chức năng
 • Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Ban Giám hiệu các giải pháp về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường.
 • Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Trường.
2. Nhiệm vụ
a) Về hoạt động khảo thí:
 • Tổ chức, thực hiện công tác khảo thí của Trường.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm các loại đề thi và tổ chức hình thức thi cho các môn học.
 • Phối hợp với các khoa/bộ môn đào tạo, tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, làm phách, giao nhận bài thi, vào điểm thi từ bản phách điểm, lưu trữ đề và tập hợp điểm thi, giao bảng điểm cho phòng Đào tạo, lưu trữ bài thi hết học phần.
 • Phối hợp với các khoa/bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn học; cải tiến và phát triển những phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành và các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
 • Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa; theo dõi thời gian công bố điểm thi của các đơn vị.
b) Về hoạt động đảm bảo và đánh giá chất lượng
 • Xây dựng và theo dõi các hoạt động của Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong Trường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị có đào tạo trong trường, bao gồm cả đào tạo dài hạn và ngắn hạn.
 • Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong Trường.
 • Tổ chức đánh giá trong Trường, bao gồm tự đánh giá cấp trường và cấp chương trình đào tạo.
 • Kết hợp với các Khoa/Bộ môn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dự giờ giảng của giảng viên và tổng kết đánh giá, tham mưu cho ban giám hiệu về kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. 
 • Theo dõi và đánh giá quá trình dạy và học tại Trường.
 • Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…).
 • Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá (tức đánh giá trong) và đánh giá ngoài.

Đang online: 2863


Số lượt truy cập: 525006

Doanh nghiệp đối tác