Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Kinh tế học vĩ mô : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế. - H. : Giáo dục, 1997. - 328 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

2

Kinh tế học vĩ mô : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế. - In lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2004. - 232 tr. ; 21 cm. Kho 1: 16c

3

Kinh tế học vĩ mô : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế. - In lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2003. - 231 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c

4

Những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô. - H. : Thống Kê, 2002. - 197 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

5

Kinh tế vĩ mô : Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, đề thi mẫu / Dương Tấn Diêp. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1999. - 419 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c

6

Kinh tế học vĩ mô (Các nguyên lý kinh tế 1) / Nguyễn Hồng Giáp. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2002. - 264 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

7

Kinh tế vĩ mô / Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung. - Tp. HCM. : Thống kê, 2009. - 259tr. ; 24cm. Kho 1: 1c

8

Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm kinh tế vĩ mô / Nguyễn Như Ý ... [et. al]. - In lần thứ 4. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 274 tr. ; 24 cm. Kho 1: 11c, kho 2: 19c

9

Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm kinh tế vĩ mô / Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. HCM. : Thống kê, 2009. - 272tr. ; 24cm. Kho 1: 1c

10

Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm kinh tế vĩ mô / Nguyễn Như Ý. - H. : Thống Kê, 1997. - 274 tr. ; 22 cm. Kho 1: 7c

11

Hướng dẫn thực hành kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Công. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2002. - 149 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

12

Những chủ đề kinh tế học hiện đại: Kinh tế vĩ mô = Issues in economics today: Macroeconomics / Robert C. Guell; Nguyễn Văn Dung (dịch). - Lần thứ 4. - Đồng Nai. : Tổng hợp, 2009. - 243tr. ; 24cm. Kho 1: 1c

13

Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô : Dùng cho phần kinh tế vĩ mô cơ sở / Nguyễn Văn Ngọc. - H. : Thống Kê, 2001. - 314 tr. ; 19 cm. Kho 1: 5c

14

Vấn đề nghèo ở Việt nam / Nhiều tác giả. - TP.HCM : Chính trị quốc gia, 1996. - 219 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

15

Kinh tế vĩ mô phân tích / Phạm Chung, Trần Văn Hùng. - TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. - 466 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

16

Kinh tế học vĩ mô / Phạm Quang Bình. - H. : Thống Kê, 2002. - 364 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c

17

Kinh tế vĩ mô : Giáo khoa bài tập và bài giải / Trần Văn Hùng dịch, Michel Herland. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1997. - 342 tr. ; 19 cm. Kho 1: 2c

18

Giáo trình kinh tế vĩ mô : Đại cương và nâng cao / Trần Văn Hùng, Nguyễn Trí Hùng. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1998. - 381 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

19

Năm trăm câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô /Tạ Đức Khánh. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục VN, 2010. - 235 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

20

Bài tập nguyên lý kinh tế học vĩ mô (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học - cao đẳng khối kinh tế) /Nguyễn Văn Công . - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2009. - 187 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

21

Giáo trình nguyên lý kinh tế học vĩ mô /Nguyễn Văn Công . - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục VN, 2012. - 271 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

22

Hướng dẫn thực hành kinh tế học vĩ mô (Trả lời lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập) / Nguyễn Văn Dần. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2011. - 263 tr. ; 21 cm. Kho 1: 01c

23

Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm kinh tế vĩ mô  / Nguyễn Như Ý. - H: Kinh tế, 2013. Kho 1: 02c

24

Kinh tế vĩ mô / Nguyễn Như Ý. - Tp: HCM: Kinh tế, 2013. Kho 1: 02c


Đang online: 48


Số lượt truy cập: 2660228

Doanh nghiệp đối tác