Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Sọan thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ / Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Ngọc An. - In lần thứ 1. - H. : Lao  động - Xã hội, 2006. - 244 tr. ; 24 cm. Kho 1: 11c, kho 2: 9c

2

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước / Lưu  Kiếm Thanh. - H. : Thống Kê, 2003. - 480 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

3

Quản trị hành chánh văn phòng / Nguyễn Hữu Thân. - In lần thứ 4. - H. : Thống Kê, 1998. - 489 tr. ; 23 cm. Kho 1: 6c

4

Hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ hành chính / Nhiều tác giả. - In lần thứ 2. - H. : Thống Kê, 2000. - 800 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

5

Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Học viện hành chính  quốc gia, 2002. - 364 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c

6

81 mẫu văn bản, hợp đồng trong quản lý, giao dịch, kinh doanh / Phạm Thanh Phấn, Nguyễn Huy Anh. - H. : Thống Kê, 2003. - 430 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

7

Công tác hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước / Tạ Hữu Ánh. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 471 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

8

Nghiệp vụ hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền biên soạn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 266 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c

9

Quản trị hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền. - In lần thứ 2. - H. : Thống Kê, 2005. - 336 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

10

Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 285 tr. ; 19 cm. Kho 1: 2c

11

Người thư ký hoàn hảo. / Hiền Mai biên soạn, Hoàng Văn Tuấn biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2006. - 496 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

12

Nghề thư ký văn phòng hiện đại / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Trẻ, 2001. - 191 tr. ; 19 cm. Kho 1: 2c

13

Nghiệp vụ hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền biên soạn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 266 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

14

Quản trị hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền. - In lần thứ 2. - H. : Thống Kê, 2005. - 336 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

15

938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý hành chính ,tư pháp, hợp đồng kinh tế dân sự thường dùng. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2004. - 1340 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c, kho 2: 1c

16

Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản hành chính dành cho các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức đảng và chính quyền địa phương 301 mẫu văn bản mới nhất : Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản / Bộ Nội vụ. - Lần thứ 1. - H. : Lao động, 2010. - 499tr. ; 28cm. Kho 1: 1c

17

Hướng dẫn mới nhất hệ thống biểu mẫu, mẫu soạn thảo văn bản / Bùi Việt Bắc. - In lần thứ 1. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2008. - 599 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

18

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ / Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - Tp. HCM. : Thống kê, 2009. - 214tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

19

Sọan thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ / Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Ngọc An. - In lần thứ 1. - H. : Lao  động - Xã hội, 2006. - 244 tr. ; 24 cm. Kho 1: 11c, kho 2: 9c

20

476 mẫu soạn thảo mới nhất văn bản hành chính, quản lý, hợp đồng kinh tế dân sự thường dùng trong kinh doanh / Lê Thành Châu. - H. : Thống Kê, 2003. - 1289 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

21

hương pháp soạn thảo và mẫu văn bản trong hoạt động tư pháp và quản lý hành chính / Lê Thành Châu, Nguyễn Thị Việt Hà. - In lần thứ 1. - H. : Lao  động - Xã hội, 2006. - 296 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

22

Mẫu soạn thảo văn bản : Dùng cho các cơ quan, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế (Mẫu tham khảo) / Lê Văn In. - In lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 751 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

23

Mẫu soạn thảo văn bản : Dùng cho các cơ quan, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế, mẫu tham khảo / Lê Văn In. - In lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 751 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

24

Mẫu soạn thảo văn bản dùng trong hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền xa,õ phường, thị trấn / Lê Văn In. - In lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 764 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

25

Hướng dẫn viết báo cáo kinh doanh Anh - Việt / Lesikar ... [et. al]. - In lần thứ 10. - H. : Thống Kê, 2001. - 846 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

26

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước / Lưu  Kiếm Thanh. - H. : Thống Kê, 2003. - 480 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

27

110 mẫu dùng cho việc soạn thảo văn bản : Tìm hiểu nhà nước và quản lý nhà nước / Nguyễn Đăng Dung. - In lần thứ 1. - Đồng Nai : Đồng Nai, 1998. - 479 tr. ; 20 cm. Kho 1: 3c

28

Mẫu soạn thảo văn bản. Văn bản pháp quy, hợp đồng kinh tế - dân sự, VB hành chính - quản lý / Nguyễn Quang Dũng. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2007. - 1016 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

29

Tìm hiểu các quy định pháp luật về các mẫu soạn thảo văn bản thông dụng dùng cho cơ quan hành chính và kinh tế / Nguyễn Văn Luận. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2002. - 692 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

30

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ ( Quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn mới ban hành) / Nhà xuất bản Lao động. - In lần thứ 1. - H. : Lao động, 2008. - 357tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

31

Soạn thảo văn bản với microsoft word 2000 : Phần căn bản (Giáo trình thực hành) / Ông Văn Thông. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2000. - 228 tr. ; 27 cm. Kho 2: 1c

32

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hợp đồng kinh tế hợp đồng dân sự / Phạm Quốc Lợi. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Lao động - Xã hội, 2004. - 740 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 1c

33

150 mẫu : Quản lý nhà nước, hợp đồng dân sự, lao động, kinh tế thương mại, các  mẫu và thủ tục hành chính, đơn từ và giấy tờ nhân sự khác, hồ sơ các dự án đầu nước ngoài tại Việt nam / Phạm Thanh Phấn. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1998. - 415 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c

34

81 mẫu văn bản, hợp đồng trong quản lý, giao dịch, kinh doanh / Phạm Thanh Phấn, Nguyễn Huy Anh. - H. : Thống Kê, 2003. - 430 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

35

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại / Phạm Thanh Phấn, Nguyễn Huy Anh. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1998. - 392 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c

36

Cách soạn thảo văn bản giao dịch thương mại / Phan Thanh Lâm, Nguyễn Thị Hòa Bình. - Lần thứ 1. - H. : Phụ nữ, 2010. - 158tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

37

Soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức / Tạ Hữu Ánh. - In lần thứ 1. - H. : Lao động, 2008. - 311 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

38

Nghiệp vụ hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền biên soạn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 266 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

39

Quản trị hành chính văn phòng / Vũ Đình Quyền. - In lần thứ 2. - H. : Thống Kê, 2005. - 336 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

40

Cẩm nang thư tín thương mại / Đức Minh. - In lần thứ 1. - Tp. HCM. : Thanh niên, 2011. - 624 tr. ; 194 cm. Kho 1: 01c

41

Quản trị hành chánh văn phòng / Nguyễn Hữu Thân. - H.: LĐXH, 2012. Kho 1: 01c


Đang online: 48


Số lượt truy cập: 2659900

Doanh nghiệp đối tác