Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Kế toán tài chính : Theo thông tư số 120/1999/TT/BTC ngày 07/10/1999 của Bộ tài chính / Bùi Văn Dương chủ biên, Hà Xuân Thạch, Võ Văn Nhị. - H. : Thống Kê, 1999. - 776 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

2

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 1&2 / Bùi Văn Dương (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - H. : Lao động, 2009. - 336tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

3

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 3-4 / Bùi Văn Dương (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - H. : Lao động, 2009. - 342tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

4

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 5 / Bùi Văn Dương (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - H. : Lao động, 2009. - 211tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

5

Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp : Theo thông tư số 23/2005/TT-BTC( ban hành ngày 30-3-2005) / Bùi Văn Dương. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2005. - 656 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c, kho 2: 1c

6

100 bài tập và bài giải kế toán tài chính : Tái bản và sửa đổi theo chế độ Kế toán-tài chính năm 2001 / Hà Xuân Thạch. - H. : Tài chính, 1999. - 271 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

7

100 bài tập và bài giải kế toán tài chính : Thuế giá trị gia tăng theo thông tư số 100/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/07/1998 / Hà Xuân Thạch. - H. : Tài chính, 1999. - 271 tr. ; 21 cm. Kho 1: 15c, kho 2: 1c

8

Toán tài chính : Lý thuyết căn bản, 100 bài toán giải mẫu, 100 bài tập quang trọng, phục vụ tính toán trong kinh doanh và đầu tư ở thị trường tài chính - Tiền tệ - Thương mại / Lại Tiến Dĩnh. - H. : Thống Kê, 1998. - 214 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

9

166 bài tập toán tài chính : tóm tắt lý thuyết, cách sử dụng máy tính cá nhân, bài tập và lời giải / Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn thị Liên Hoa, Bùi Hữu Phước. - TP.HCM : Đại học kinh tế Tp.HCM, 1998. - 131 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

10

Toán tài chính / Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn thị Liên Hoa, Bùi Hữu Phước. - TP.HCM : Tài chính, 1997. - 96 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

11

Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp. Tập 1 / Nguyễn Thị Thu Hà. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1999. - 603 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

12

Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp. Tập 2 / Nguyễn Thị Thu Hà. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1999. - 339 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

13

Nguyên lý kế toán / Nguyễn Việt chủ biên ... [et. al]. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006. - 232 tr. ; 23 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

14

Tìm hiểu về kế toán và phân tích tài chính / Nhân Văn dịch. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Giao thông vận tải, 2005. - 260 tr. ; 20 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

15

Bài tập kế toán tài chính / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2001. - 241 tr. ; 21 cm. Kho 1: 9c, kho 2: 1c

16

Kế toán tài chính / Nhiều tác Giả. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tài Chính, 2005. - 696 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

17

Bài tập và bài giải kế toán tài chính : 144 bài tập và bài giải kế toán tài chính / Phan Đức Dũng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 680 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

18

Kế toán tài chính. Phần 1 : Kế toán doanh nghiệp sản xuất (Lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2010. - 373 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

19

Financial accounting / Trần Văn Thảo dịch ... [et. al]. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2005. - 270 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 1c

20

Giáo trình kế toán tài chính.Phần I (Lưu hành nội bộ) / Võ Tấn Hà. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Cao đẳng GTVT3, 2008. - 253 tr. ; 24 cm. Kho 1: 25c, kho 2: 25c

21

351 tình huống kế toán tài chính / Võ Văn Nhị chủ biên, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2005. - 298 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

22

Kế toán tài chính (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN khối ngành kinh tế) / Võ Văn Nhị chủ biên ... [et. al]. - In lần thứ 7. - TP.HCM : Tài Chính, 2010. - 614 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

23

Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị chủ biên. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tài Chính, 2005. - 656 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

24

Kế toán tài chính : Dành cho sinh viên các hệ không thuộc chuyên ngành kế toán / Võ Văn Nhị chủ biên, Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2005. - 272 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

25

Kế toán tài chính : Sách dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị chủ biên ... [et. al]. - In lần thứ 5. - H. : Tài chính, 2005. - 812 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 2c

26

Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán & kế toán tài chính : Kèm sơ đồ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư 105/2003/TT-BTC / Võ Văn Nhị. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2004. - 320 tr. ; 21 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 6c

27

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 1&2 / ĐH Kinh tế. - Lần thứ 1. - Tp. HCM : ĐH Kinh tế, 2008. - 280tr. ; 29cm. Kho 1: 1c

28

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 3-4 / ĐH Kinh tế. - Lần thứ 1. - Tp. HCM : ĐH Kinh tế, 2008. - 282tr. ; 29cm. Kho 1: 1c

29

Bài tập kế toán tài chính / Võ Văn Nhị. - In lần thứ 1. - Tp. HCM: Thanh niên, 2008. - 254 tr. ; 19 cm. Kho 1: 01c

30

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 3&4 / Bùi Văn Dương. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung. - H. : Lao động, 2011. - 316tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

31

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 5 / Bùi Văn Dương. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung. - H. : Lao động, 2011. - 213tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

32

Giáo trình kế toán tài chính : Phần 1&2 / Bùi Văn Dương. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung. - H. : Lao động, 2011. - 296tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

33

Giáo trình kế toán tài chính : Sử dụng cho các lớp không chuyên ngành kế toán / Bùi Văn Dương. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung. - H. : Lao động, 2011. - 348tr. ; 27cm. Kho 1: 1c

34

Kế toán chi phí/ Nguyễn Khắc Hùng. - H. : Lao động, 2011. Kho 1: 1c

35

Bài tập và bài giải kế toán chi phí / Huỳnh Lợi. - H. : Tài chính, 2012. Kho 1: 1c


Đang online: 61


Số lượt truy cập: 2660107

Doanh nghiệp đối tác